Home  :  Contribute  :  Account  :  My Downloads  :  Gallery  :    
Clubul filosofic "Hypatia"
 Welcome to Hypatia
 Monday, May 16 2022 @ 03:33 PM MSK

Antrenamentul spiritual

   

Articole in RomânăMultă vreme ni s-a altoit concepţia egalitaristă, conform căreia toţi oamenii se nasc egali, adică lafel, cu aceleaşi posibilităţi de dezvoltare. Absurditatea acestui punct de vedere este atât de evidentă, încât nu cere demonstraţie...

Multă vreme ni s-a altoit concepţia egalitaristă, conform căreia toţi oamenii se nasc egali, adică lafel, cu aceleaşi posibilităţi de dezvoltare. Absurditatea acestui punct de vedere este atât de evidentă, încât nu cere demonstraţie. Sunt rare cazurile, când doi sau mai mulţi copii se nasc egali - acesta este cazul gemenilor proveniţi din aceiaşi celulă. Iniţial, aceştia sunt identici, fiind purtătorii aceluiaşi program ereditar.

Ulterior, în organismele lor apar schimbări abia imperceptibile, care se intensifică pe parcursul vieţii, ca rezultat al diferitelor influenţe ale mediului ambiant, al experienţei lor individale nu neapărat identice. Totuşi, programul ereditar posedă o mare stabilitate, încât se cer eforturi considerabile pentru al corija. Potenţialul fizic, intelectual şi emoţional al individului este determinat de programul său ereditar, dar condiţiile în care este plasat îl valorifică şi-l orientează în mod diferit.

Eventual, puţini indivizi au marele noroc să-şi realizeze în deplină măsură potenţialul lor ereditar, dezvoltându-şi calităţile şi suprimându-şi metehnele. În evoluţia individuală acest rol îi revine, evident, procesului de educaţie.

Randamentul procesului de educaţie depinde de justeţea principiilor, care-i stau la bază şi de intensitatea cu care sunt aplicate, precum şi de personalitatea educatorului, de nivelul său de cultură şi profesional. Evident, dezvoltarea până la maximum a tuturor capacităţilor copilului în toate sferele - intelectuală, fizică şi emoţională este imposibilă, fiind mărginită în timp, dar şi de posibilităţile sale fizice şi psihice. O presiune prea mare asupra copilului se poate sconta cu un efect negativ, trezind un protest spontan, o apărare instinctivă în faţa agresiunii procesului de educaţie, dar şi cu dereglări psihice.

Un educator înţelept va ţine totdeauna cont de aceste lucruri, având drept obiectiv în primul rând dezvoltarea armonioasă a copilului în toate sferele de manifestare, dar şi evidenţierea acelor facultăţi ale sale, care promit să-l scoată din rândul comun. Astfel, el îşi va concentra eforturile în direcţia de maximă perspectivă. Un educator înţelept va şti să evite efectele negative prin cointeresarea copilului, făcându-l adeptul şi ajutorul său cel mai de preţ.

Această cointeresare poate fi obţinută pe mai multe căi - trezindu-i interesul ambiţios faţă de perspectiva unei cariere strălucite într-un anumit domeniu, prin programarea minuţioasă a procesului de instruire, făcându-l variat şi distractiv, prin trezirea şi cultivarea insistentă a curiozităţii înnăscute a copilului, dezvăluindu-i părţile atractive ale obiectului de studiu. În mod optimal, procesul de educaţie trebuie să îmbine toate aceste metode, ceea ce va spori esenţial eficacitatea sa.

Cineva poate să-mi obiecteze, că cultivarea orgoliului este un lucru periculos. Fără îndoială. De instinctul educatorului depinde, cât de departe va merge acesta pe calea respectivă, ţinând cont de particularităţile individuale ale copilului. Totuşi, e mai bine un orgoliu orientat spre dezvoltare şi autoafirmare de un educator responsabil, decât orgoliul trezit de invidie şi ură a unui ratat împotriva acelora, care au reuşit să obţină succese mari în viaţă. O ambiţie sănătoasă se manifestă în mod constructiv, spre deosebire de orgoliul bolnav al unui individ fără ax, care este răuvoitor şi distructiv.

De educator depinde să-i ofere copilului ocupaţia, care va constitui axul existenţei sale ulterioare, sistemul de valori care merită eforturi pentru a le obţine. Această sarcină necesită îmbinarea efectivă a procesului de instruire cu educaţia propriu-zis.

Vorbind despre toate aceste lucruri, fără voie se crează impresia, că educatorul trebuie să se consacre total muncii sale, renunţând la viaţa personală. Evident, în realitate nu putem pretinde să dispunem de asemenea fanatici ai educaţiei, dar nici nu este nevoie. O supraveghere totală asupra copilului este irealizabilă, dar şi periculoasă, suprimându-i independenţa şi capacitatea de a păşi singur pe căile neexplorate.

Dar există un educator invizibil, un locţiitor necarnal al educatorului, care poate supraveghea copilul în lipsa educatorului real fără a-i suprima spiritul de independenţă şi creându-i iluzia libertăţii de acţiune. Acest educator este cartea. Gustul pentru carte poate fi trezit relativ uşor, deşi se întâlneşte acum atât de rar. Ci problema constă în a-l cultiva, a-l alimenta cu o hrană spirituală pe măsura scopurilor unei educaţii alese.

Literatura pe care o propunem copilului trebuie selectată minuţios, iar gustul său trebuie educat astfel, încât acesta să-i prefere singur pe unchiul Tom sau David Copperfield unei Angelica sau unor romane sentimentale de duzină. Cartea alimentează sfera emoţională, cultivând acele calităţi morale, care în alt mod se cultivă mult mai anevoios, experienţa de viaţă a copilului fiind redusă. Citind, copilul capătă o experienţă de viaţă, care, deşi nu-i aparţine, îl influenţează totuşi cu mult mai mult decât una trăită în realitate (cu excepţia unor cazuri aparte).Trăirile emoţionale ale copilului la citirea unei literaturi de calitate sunt uneori mai intense şi mai colorate decât acelea pe care i le oferă viaţa, dacă aceasta decurge în atmosfera liniştită a unei familii sănătoase şi bine asigurate.

Experienţa emoţională, antrenamentul emoţional este un lucru de primă importanţă în educarea unui individ cu înalte calităţi morale. Tot astfel, precum antrenamentul fizic ne ajută să obţinem o bună dezvoltare a corpului, ba şi să-l menţinem într-o stare fizică satisfăcătoare, antrenamentul emoţional ne cultivă sentimentele, scoţând în evidenţă potenţele noastre în sfera respectivă şi ajutându-ne să ne menţinem într-o bună formă morală.
What's Related

Story Options

Antrenamentul spiritual | 1 comments | Create New Account
The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.
bathroom remodeling bronx
Authored by: pervezpjs on Sunday, April 14 2019 @ 09:06 PM MSK
Attractive article writing! May possibly had been to your weblog day after day I would suggest one made an amazing project in each blog post one shown. Some of us were impatient as it. At present go here bathroom remodeling bronx I'm hoping you might blog post a lot more.
 Copyright © 2022 Hypatia
 All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Powered By Geeklog 
Created this page in 0.06 seconds